Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO 1]

[KARAOKE VIDEO 1 - gezongen]

[KARAOKE VIDEO 2]

[KARAOKE VIDEO 2 - gezongen]

[Midi-karaoke file 1]          [Midi-karaoke file 2]
Sequenced by: Leif Thiborg          Sequenced by: Bob Sorem   

 
De verzen komen uit een gedicht van Fanny Crosby,
die ze maakte nadat haar man was overleden.
 

Mij past dankbaarheid

Als Hij, mijn Heer, steeds bij me blijft,
en ik volg Hem bereid,
als Hij maar slechts mijn hart beroert,
dan past mij dankbaarheid.

Door grazig groen of donker dal
wijst Hij de weg altijd,
als Hij mij struik'lend verder brengt,
dan past mij dankbaarheid.

Refrein:
'k Zal Hem loven tijdens droogte,
voor de regen prijs ik Hem,
van de zwartste nacht tot de schoonste ochtend,
luist'rend naar Zijn stem.
Ik schuil bij Hem tijdens onheil
als Hij Zijne vleugels spant.
Door 't geloof alleen blijft Hij dicht bij me,
veilig houd ik koers... aan mijn Vaders hand.


En hoewel ik Hem vaak iets vraag,
dat tot niets tastbaars leidt,
geeft Hij me wat het beste is,
dan past mij dankbaarheid.

Bij dood of leven zal mijn ziel
aan Hem zijn toegewijd;
ik ken Zijn heilig Woord van trouw,
dan past mij dankbaarheid.

Refrein

Laatste refrein:
'k Zal U loven tijdens droogte,
voor de regen prijs ik U,
van de zwartste nacht tot de schoonste ochtend,
luist'rend naar Uw stem.
Ik schuil bij Hem tijdens onheil
als U Uwe vleugels spant.
Door 't geloof alleen blijft U dicht bij me,
veilig houd ik koers aan mijn Vaders hand.

 

Literal translation of I Am Satisfied:

If He, my Lord, always stays with me,
and I follow Him willingly,
if He but only touches my heart,
then gratitude suits me.

Through grassy greens or dark valleys
He always leads the way,
if He brings me further, stumbling,
then gratitude suits me.

Chorus:
I will praise Him during drought,
for the rain I'll praise Him,
from the darkest night to the purest morning,
listening to His voice.
I trust in Him (take shelter) during mischief
when He stretches His wings.
By faith alone He stays close to me,
safely I'll keep direction... holding my Father's hand.

And although I often ask Him something,
that leads to nothing tangible,
He gives me what is best,
then gratitude suits me.

By death of life my soul will be
committed to Him;
I know his holy Word of faith,
then gratitude suits me. 

Last chorus:
I will praise You during drought,
for the rain I'll praise You,
from the darkest night to the purest morning,
listening to Your voice.
I trust in You (take shelter) during mischief
when You stretch Your wings.
By faith alone You stay close to me,
safely I'll keep direction... holding my Father's hand.


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Verses by Fanny J. Crosby. 
Music & Chorus by Ralph Merrifield

Copyright 2010,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail