Encouraging people around the world since 1991 !!

 

 

Our background MIDI is "Great And Marvelous",
written by Ralph Merrifield,
arranged by Hiland Overgaard (from Minnesota)

 

Translated into Shona by
Jones Chikasha (from Zimbabwe)

 

Mabasa ako makuru
GREAT AND MARVELOUS

Mabasa ako makuru uye anoshamisa
Oh Ishe Mwari wamasimba ose
Nduramo nezvokwadi inzira dzako
Iwe mambo wamarudzi

Ndiani ungasatya nekurumbidza zita rakko
Iwe woga uri mutsvene
Marudzi ose anorumbidza iwe


English Version: Lyrics, MIDI, MP3, PDF sheet music

 

 

Copyright 1993, Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

 

HOME    TOP 10     SONG PAGES     HOW TO USE     CONTACT US